Vrták do kovu 1.0mm (5ks) (D) Vrták do kovu 1.0mm (5ks) (D) 0.42 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 1.5mm (5ks) (D) Vrták do kovu 1.5mm (5ks) (D) 0.44 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 2.0mm (5ks) (D) Vrták do kovu 2.0mm (5ks) (D) 0.49 € 1-5 skladom
Vrták do kovu 2.5mm (5ks) (D) Vrták do kovu 2.5mm (5ks) (D) 0.53 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 3.0mm (5ks) (D) Vrták do kovu 3.0mm (5ks) (D) 0.55 € 11-25 skladom
Vrták do kovu 3.1mm (5ks) (D) Vrták do kovu 3.1mm (5ks) (D) 0.58 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 3.2mm (5ks) (D) Vrták do kovu 3.2mm (5ks) (D) 0.58 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 3.3mm (5ks) (D) Vrták do kovu 3.3mm (5ks) (D) 0.58 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 3.5mm (5ks) (D) Vrták do kovu 3.5mm (5ks) (D) 0.66 € 11-25 skladom
Vrták do kovu 4.0mm (5ks) (D) Vrták do kovu 4.0mm (5ks) (D) 0.79 € 11-25 skladom
Vrták do kovu 4.1mm (5ks) (D) Vrták do kovu 4.1mm (5ks) (D) 0.90 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 4.2mm (5ks) (D) Vrták do kovu 4.2mm (5ks) (D) 0.90 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 4.5mm (5ks) (D) Vrták do kovu 4.5mm (5ks) (D) 0.90 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 4.8mm (5ks) (D) Vrták do kovu 4.8mm (5ks) (D) 1.06 € k dispozícii do 2 týždňov
Vrták do kovu 5.0mm (3ks) (D) Vrták do kovu 5.0mm (3ks) (D) 0.73 € k dispozícii do 2 týždňov
Vrták do kovu 5.5mm (3ks) (D) Vrták do kovu 5.5mm (3ks) (D) 0.82 € 6-10 skladom
Vrták do kovu 8.5mm (1ks) (D) Vrták do kovu 8.5mm (1ks) (D) 0.72 € viac ako 25 skladom
Vrták do kovu 9.0mm (1ks) (D) Vrták do kovu 9.0mm (1ks) (D) 0.78 € 11-25 skladom
Vrták do kovu 9.5mm (1ks) (D) Vrták do kovu 9.5mm (1ks) (D) 0.83 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 0.60 HSS vrták-kov 0.60 0.08 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 0.70 HSS vrták-kov 0.70 0.08 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 0.80 HSS vrták-kov 0.80 0.08 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 0.90 HSS vrták-kov 0.90 0.08 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.00 HSS vrták-kov 1.00 0.10 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.10 HSS vrták-kov 1.10 0.10 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.20 HSS vrták-kov 1.20 0.10 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.30 HSS vrták-kov 1.30 0.10 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.40 HSS vrták-kov 1.40 0.10 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.50 HSS vrták-kov 1.50 0.11 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.60 HSS vrták-kov 1.60 0.11 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.70 HSS vrták-kov 1.70 0.11 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 1.80 HSS vrták-kov 1.80 0.11 € 11-25 skladom
HSS vrták-kov 1.90 HSS vrták-kov 1.90 0.11 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.00 HSS vrták-kov 2.00 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.10 HSS vrták-kov 2.10 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.20 HSS vrták-kov 2.20 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.30 HSS vrták-kov 2.30 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.40 HSS vrták-kov 2.40 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.50 HSS vrták-kov 2.50 0.13 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.60 HSS vrták-kov 2.60 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.70 HSS vrták-kov 2.70 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.80 HSS vrták-kov 2.80 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 2.90 HSS vrták-kov 2.90 0.12 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.00 HSS vrták-kov 3.00 0.14 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.10 HSS vrták-kov 3.10 0.14 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.30 HSS vrták-kov 3.30 0.14 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.40 HSS vrták-kov 3.40 0.16 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.50 HSS vrták-kov 3.50 0.14 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.60 HSS vrták-kov 3.60 0.19 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.70 HSS vrták-kov 3.70 0.18 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.80 HSS vrták-kov 3.80 0.19 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 3.90 HSS vrták-kov 3.90 0.19 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.00 HSS vrták-kov 4.00 0.23 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.10 HSS vrták-kov 4.10 0.22 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.20 HSS vrták-kov 4.20 0.23 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.30 HSS vrták-kov 4.30 0.23 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.40 HSS vrták-kov 4.40 0.22 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.50 HSS vrták-kov 4.50 0.29 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.60 HSS vrták-kov 4.60 0.26 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.70 HSS vrták-kov 4.70 0.26 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.80 HSS vrták-kov 4.80 0.28 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 4.90 HSS vrták-kov 4.90 0.26 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.00 HSS vrták-kov 5.00 0.28 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.10 HSS vrták-kov 5.10 0.34 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.20 HSS vrták-kov 5.20 0.32 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.30 HSS vrták-kov 5.30 0.31 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.40 HSS vrták-kov 5.40 0.31 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.50 HSS vrták-kov 5.50 0.35 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.60 HSS vrták-kov 5.60 0.35 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.70 HSS vrták-kov 5.70 0.35 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.80 HSS vrták-kov 5.80 0.35 € viac ako 25 skladom
HSS vrták-kov 5.90 HSS vrták-kov 5.90 0.35 € viac ako 25 skladom
3 stránky (196 produktov)